Palantir
oddělovač

PENTA RHEI

Literatura > Povídky > Vidoucí 2004 | 01. 01. 2005 23:55:33 | autor:

PENTA RHEI
    "Čo som? - Kto som? - Neviem, nespomínam si. Jediné, na čo si pamätám a čo neustále rezonuje v mojom periférnom pamäťovom centre aj po viacnásobných transformáciách môjho vedomia a značnej časti môjho podvedomia je výraz PENTA RHEI.
    Neviem, čo to znamená. Neviem, prečo v mojom vedomí zostal ako jediná spomienka na začiatok môjho jestvovania. Nie, že by som sa nepokúšal zistiť jeho význam. Avatár z infocentra pre zabudnuté civilizácie mi podal krátku, nepochopiteľnú a bezvýznamnú informáciu.
    Výraz PENTA sa vraj stotožňoval s nejakou bezvýznamnou skupinou na ešte bezvýznamnejšej malej planéte obiehajúcej okolo nepatrnej hviezdy na okraji mliečnej dráhy necelých 25 tis. svetelných rokov od nášho systému VEGA.
    Ani ďalšie pátranie neprinieslo žiaden výsledok. Ak nerátam krátku informáciu od archaickej lingvistickej organizácie, ktorá tvrdila, že sa jedná o výraz zo starého zabudnutého jazyka. Jeho význam sa žiaľ nedochoval.
    Každý, okrem mňa si na svoje hmotné existencie spomínal. Spomienky na tieto existencie sa pretriasali na každom stretnutí Energov. Iné spomienky prakticky ani nemali. Každá ďalšia existencia bola totiž naplnená len láskou a prácou. Obidve tieto oblasti aj keď boli samozrejme príjemné, boli tak jednotvárne, že nebolo na čo spomínať. Ja som teda nemal takmer žiadne spomienky. Nemohol som sa zapájať do kolektívnych analýz a preto som sa začal strániť spoločnosti, až som skončil na okraji vesmírneho systému VEGA.
    Od čias, keď ma napĺňa posledné transformované podvedomie slúžim tejto svetlom zabudnutej časti systému ako riadiaci emitor hmotnej difúzie pre retikulárnu participáciu a transmutaciu iontov za účelom udržiavania rovnovážneho stavu v tejto oblasti.
    Jednoducho povedané mojou úlohou je pri zmene rovnovážneho stavu vyslať impulz na jeho korekciu. Je to práca, ako každá iná. Energovia v najvyššom transmutačnom štádiu už zvyčajne za prácu žiadnu odmenu nedostávajú. Samotná práca je pre nich odmenou. Ako som už spomenul, moje pracovisko je na samom okraji systému, kde nie je o prácu až taký veľký záujem. Z toho dôvodu výnimočne dostávam aj odmenu vo forme niekoľkých eleov. Jeden Ele predstavuje presne určené množstvo čistej energie 4. stupňa, ktorú si jeho vlastník môže odčerpať na akýkoľvek účel.
    Pôvodný názov tejto jednotky znel ekvivalent, ale časom sa začala používať jeho praktickejšia slangová skratka ele.
    Už 3 transmutácie od hmotného 3D sveta trčím na rôznych, zvyčajne okrajových miestach systému VEGA. Možno vám tieto výrazy nič nehovoria, preto sa pokúsim svoj vývoj zrekapitulovať jednoduchšou formou.
    Mali by ste vedieť, že tento náš vesmír je zložený z hmotného sveta, z energetického sveta a z látky, ktorá všetko spája a zároveň rozdeľuje - z tzv. neviditeľnej, alebo čiernej látky. Okrem toho je ešte samozrejme zrkadlový vesmír, časové paralélne vesmíry a pod., ale tým sa teraz nebudeme zaťažovať. Tak hmotný, ako aj energetický svet má niekoľko vývojových stupňov. Taký protón je napr. na nižšom stupni, ako napr. zhluk atómov, alebo molekúl v hmotnom svete. Tok elektrónov je na nižšom stupni ako napr. guľový blesk v energetickom svete. Najvyššie stupne v jednom aj v druhom svete sú systémy. Tieto už majú vlastné vedomie a podvedomie, alebo nadvedomie v energetickom svete. Rozdiel oproti nižším formám je teda v tom, že tieto nemajú vlastné vedomie, ale sú s kolektívnym vedomím prostredníctvom Universa prepojené.
    Ďalej potrebujeme vedieť, že vývojové stupne majú ešte rôzne úrovne. Tieto úrovne vychádzajú zo vzťahov medzi vedomím, podvedomím a nadvedomím.
    Pre zjednodušenie si tieto vzťahy môžeme znázorniť napríklad formou množín. Vedomie bude množina "A" a podvedomie množina "B". Znázornenie základnej úrovne, na ktorej sa
    nachádza systém v hmotnom svete bude vyzerať tak, že množina "A" a množina "B" ležia vedľa seba a vzájomne sa dotýkajú v určitom bode.
   
   
   
   
    A B
   
    V tom prípade nedochádza k ich vzájomnému ovplyvňovaniu, dochádza len k pocitu, k uvedomeniu si, že vedľa ešte niečo existuje.
    Vplyvom viacerých prevtelení sa systém učí ako byť lepším. Zvyšuje sa jeho duchovná podstata a tým aj jeho úroveň. Túto úroveň by sme mohli znázorniť ako prienik množín "A" a "B".
   
   
   
   
    A B
   
    Tento prienik je tým väčší, čím je systém lepší, duchovnejší, čím viac lásky prijal a daroval.
    V tomto prípade sa vedomie a podvedomie navzájom ovplyvňujú, dá sa povedať, že navzájom spolupracujú. Spolupráca je tým vyššia, čím viac sa jednotlivé množiny prekrývajú. Ak dôjde k ich splynutiu - k zjednoteniu, systém prechádza z hmotného sveta spravidla do najnižšej úrovne energetického sveta. Tam sa celý proces opakuje. To znamená, že sa ďalej vyvíja na viacerých úrovniach. Tento vývoj by sme mohli opäť znázorniť pomocou našich množín. Množina "A" by v tomto prípade predstavovala spojené vedomie a podvedomie a množina "B" by predstavovala nadvedomie. Celý vývoj opäť smeruje k zjednoteniu týchto množín.
    Po ich zjednotení systém ako najvyššia úroveň opúšťa energetický svet a spája sa s Univerzom.
    Tieto premeny a prechody sa nedejú tak zjednodušene, ako som ich znázornil. Všetkým týmto prechodom predchádza určitá príprava, určité medzistupne, ktoré zabezpečujú plynulosť celého procesu. Túto úlohu ako membrána, alebo prechodová komora zabezpečuje čierna, alebo neviditeľná látka.
    Každá bytosť v našom vesmíre vzniká ako čistý energetický výron z Univerza. Po chvíľkovej adaptácii v neviditeľnej látke vesmíru a nájdení vhodnej hmotnej substancie sa do nej prevtelí. Tieto prevtelenia sa niekoľkokrát opakujú. Po dosiahnutí najvyššej úrovne, to znamená, ak podľa nášho predchádzajúceho znázornenia dôjde k zjednoteniu vedomia a podvedomia prechádza táto bytosť z hmotnej formy do energetickej formy. Tento prechod sa môže udiať viacerými spôsobmi. Najčastejší je ten, že hmotné telo, v ktorom sa nachádza zanikne. V tom prípade je zjednotené vedomie a podvedomie vstrebané neviditeľnou látkou, kde je spracované, resp. určitý čas uložené a podľa dosiahnutej úrovne je buď vrátené späť do hmotného sveta po nájdení vhodnej hmotnej substancie, alebo pokračuje ďalej do energetického sveta. Ani tento prechod nie je taký jednoduchý, ako ho opisujem. Môžu totiž aj keď zriedkavo nastať ďalšie prípady. Napr. neviditeľná látka neprijme vedomie alebo prijme len jeho časť. Tieto zbytky potom ostávajú v hmotnom svete. Nevedia sa nikde zaradiť a môžu byť s nimi problémy. Zvyčajne sa s nimi musí vysporiadať ich vlastné podvedomie, ktoré sa vráti v inom prevtelení. Sú to mimoriadne prípady týkajúce sa hlavne tých jedincov, ktorý zlým konaním rozdelia alebo pretrhnú striebornú niť spájajúcu vedomie a podvedomie.
    Môže sa stať aj to, že bytosť uviazne v neviditeľnej látke. To znamená, že už nie je nutný ďalší návrat do hmotného sveta, ale na prechod do energetického sveta ešte nie je pripravená. To sa stáva v prípadoch, ak jej ostalo veľa hlavne citových väzieb k hmotnému svetu. Po prirodzenom vysporiadaní týchto väzieb a svojom zorientovaní prejde aj táto bytosť do energetického sveta. Po tomto prechode v láske a pokore slúži Universu a prechádza ďalšími úrovňami, až dôjde k zjednoteniu nadvedomia so zjednoteným vedomím a podvedomím a bytosť sa stane súčasťou Universa. Aj tento vývoj môže energetická bytosť ovplyvniť. Môže ho skvalitniť a urýchliť opätovným návratom do hmotného sveta. V hmotnom svete je táto bytosť výnimočná. Pamätá si svoje predchádzajúce prevtelenia, aj energetické úrovne. Má rozsiahle vedomosti, výnimočné schopnosti a vysokú duchovnú úroveň. Zvyčajne prichádza za účelom riešenia zložitých problémov a hlavne za účelom korekcie nepriaznivého vývoja.
    Predpokladám, že ste už pochopili účel a postavenie jednotlivých úrovní. Ak nie, v krátkosti to zhrniem. V hmotnom svete sú bytosti viazané priestorom a časom. V energetickom svete sú viazané štruktúrou a vzťahom k Universu. V Universe sú všetkým vo všetkom. To znamená, že sú v každom čase, na každom mieste a v každom bode, v každej časti, teda nie sú nikým a ničím ani viazané, ani obmedzované.
    Musím opätovne poznamenať, že tento vývoj, ktorý som sa snažil popísať nie je vôbec taký jednoduchý, ako tu uvádzam. Ani jedná etapa sa nenachádza v skutočnosti v takom čistom stave, ako opisujem. V každej fáze, v každom štádiu, v každej úrovni sa nachádzajú pozostatky tej predchádzajúcej, ale zároveň aj zárodky tej nasledujúcej.
    Ak si to viete aspoň trochu predstaviť, potom možno pochopíte moju situáciu a môj neutešený stav. Každý okolo mňa si pamätá. Každý má spomienky na prevtelenia v hmotnom svete, ktoré sú ak ste ma dobre počúvali najpestrejšie aj najdôležitejšie pre vývoj bytosti. Má ich každý okrem mňa.
    Pýtate sa, prečo sa nevrátim do hmotného sveta, keď to záleží len od môjho slobodného rozhodnutia? - Každý sa môže vrátiť, každý kto má o hmotnom svete informácie z predchádzajúcich prevtelení. Ja ich nemám. V hmotnom sv - Každý sa môže vrátiť, každý kto má o hmotnom svete informácie z predchádzajúcich prevtelení. Ja ich nemám. V hmotnom svete by som nevedel ovládnuť silu a schopnosti svojho energetického tela a mohol by som tým narobiť nepredstaviteľné škody. Preto ja jediný sa vrátiť nemôžem.
    Aj pre mňa však svitla nádej. Už som uviedol, že žiadna forma v absolútne čistej podobe neexistuje. Okrem princípu rovnováhy je ďalším dôležitým kozmickým princípom princíp kauzality. Musíme si uvedomiť, že všetko so všetkým súvisí. Nič nie len dobré a nič nie je len zlé. Ak by to neplatilo, potom by celý vývoj, celé smerovanie k Universu nemalo zmysel a opodstatnenie. Preto aj v energetickom svete nie sú všetci naplnení len láskou a pokorou, ale sú aj takí, ktorí nie sú celkom spokojní, ktorí nechcú pokojne a trpezlivo čakať na prechod z nižšej úrovne do vyššej. Nie každý chce zase svoj vývoj urýchliť za cenu utrpenia a poníženia v hmotnom svete.
    Tieto bytosti sa združovali v rôznych spolkoch a spoločnostiach. Vyvíjali nové postupy a technológie niekedy aj na hranici zákona na prekonanie a urýchlenie vývojových etáp.
    Známa bola spoločnosť, ktorá metódou tzv. regresnej hypnózy dokázala z bytosti v hmotnom svete vytiahnuť inak nedostupné informácie o jej predchádzajúcich pobytoch v hmotnom svete. Tieto informácie kopírovali a ďalej prenášali do ostatných jedincov, ktorým sa týmto spôsobom dal podstatne skrátiť počet skutočných prevtelení do hmotného tela. Záujem o tento postup bol obrovský, ale zákon kauzality je neúprosný. V energetickom svete došlo týmto činom k neúnosnému nahromadeniu identických informácií a identických spomienok, čím došlo k zrúteniu megainformačného toku spájajúceho nadvedomie s vedomím. Následkom toho bolo prenesenie veľkého počtu bytosti aj z tých najvyšších úrovní energetického sveta do tých najnižších úrovní hmotného sveta. Ďalšie takéto pokusy boli preto energetickou radou sveta prísne zakázané.
    Situácia sa zmenila od minulého parseku, keď dovtedy úplne neznáma spoločnosť s názvom Kosice vyvinula prevratnú transmutačnú energotechnológiu, ktorou mohla akúkoľvek entitu v štádiu 5. a vyššieho stupňa vývoja preniesť do akéhokoľvek nižšieho stupňa bez vplyvu na jej vývoj. Samozrejme tento spôsob, keďže nemal žiaden dopad na osobnosť a nemohol slúžiť k urýchleniu jej vývoja, neodporoval zákonom energetickej rady, ale na druhej strane bol výrazným rozptýlením v jednotvárnej existencii v energetickom svete.
    Zlé jazyky tvrdia, že uvedená spoločnosť nič nevyvinula, len odkopírovala prirodzený blokačný a prenosový mechanizmus fungujúci od počiatku vesmíru pri prevteľovaní alebo pri tzv. reinkarnáciach. Ako dobre viete po prevtelení si bytosť nepamätá svoje predchádzajúce životy. Tento princíp sa využil v uvedenej technológii, čo zabezpečilo, že entita prenesená zo svojej úrovne z energetického sveta do jednej z najnižších foriem hmotného sveta si nepamätala nič zo svojich predchádzajúcich bytí, nemala žiadne výnimočné schopnosti a keďže bola umiestnená do nižšej úrovne nemohla významnejšie ovplyvňovať chod hmotného sveta a naopak jej bezvýznamný pobyt v hmotnom svete nemohol nijako ovplyvniť ani urýchliť jej vývoj v energetickom svete.
    Napriek ohováraniu závistlivcov spoločnosť Kosice tým, že vytvorila spätný chod k prirodzenému procesu vývoja vykonala významný a záslužný čin. Vytrhla energetický svet zo stereotypu, ktorý pomaly a isto smeroval k letargii a oživila ekonomiku spoločnosti. Jedinci ako ja, ktorí pracovali za odmenu mali konečne možnosť túto odmenu aj minúť.
    Vyvinutá technológia bola vysoko energeticky náročná. Bola preto veľmi drahá a len málokto si mohol dovoliť zaplatiť takýto výlet.
    Už som spomínal, že počas všetkých svojich transmutacií v energetickom bytí som pracoval v tých najodľahlejších častiach vesmíru, kde boli aj slušné odmeny. Za ten čas som ušetril veľa eleov, ktoré som doteraz nemal kde minúť.
    Môj pobyt v energetickom svete sa krátil. Bol som na tej najvyššej úrovni a moje nadvedomie postupne splývalo s mojim vedomím.
    Vedel som, že toto je moja posledná príležitosť aby som aj ja získal spomienky na pobyt v hmotnom svete.
    Bol som medzi prvými, ktorí sa odhodlali na prežitie spätného prenosu do hmotného sveta na vlastnej bytosti. Ešte som nespomínal, že tento prenos bol len dočasný. Pobyt v hmotnom tele sa rovnal len zlomkom parseku. Bol riadený tak, že po určitom čase došlo k rozpadu hmotnej substancie, ktorá bola nositeľom cestovateľa a ten sa automaticky vrátil späť do tej úrovne a štruktúry energetického sveta, z ktorej vyrazil.
    Dĺžka pobytu bola úmerná hodnote zaplatených eleov. Keďže som ich mal dosť, zaplatil som si ten najdlhší pobyt. Koordinátor pobytov pre mňa vybral takú hmotnú substanciu, ktorá mala najnižšie opotrebenie a vyznačovala sa dlhou životnosťou.
    Nebudem vás otravovať zložitými prípravami, ani opisovaním prenosu a pomerne jednoduchého a nudného života lovca obrovských huňatých zvierat na planéte Zem. To všetko bolo normálne, mal som to zaplatené. To všetko som čakal. Čo som nečakal bola skutočnosť, že môj pobyt v hmotnom tele sa nechcel skončiť. Všetko, čo bolo živé okolo mňa sa menilo
    a hlavne sa rozpadalo, zanikalo. Len ja som bol stále rovnaký. Pochopil som, že zákon kauzality zaúradoval. Ak sa môže niekomu niečo stať, tak sa to stane určite mne.
    Po dlhej dobe pobytu na tejto planéte som prišiel na to, že čas od času hmotný svet vytvorí anomáliu. Hmotu, ktorá nie je ani hmotou, ani energiou, ktorá sa nenachádza v čase, ale je samotným časom. Mal som dostatok času zbierať skúsenosti a spomienky, ktoré mi predtým tak chýbali. Vedel som, že mojou jedinou nádejou je narušiť rovnováhu v tejto časti vesmíru takým spôsobom, aby sa tým narušením musel zaoberať korektor príslušného sektoru. Vedel som, že uplynie veľa času kým sa tak stane, ale tvrdo som na tom pracoval.
    Spôsobil som rozmach ale aj zánik mnohých pozemských civilizácií. Bol som viacnásobným vládcom Atlantídy, bol som Matuzalemom, Cagliostrom, Balsamom a ďalšími známymi osobnosťami.
    Neprezradím, kým som teraz, ale vedzte, že na narušení rovnováhy v tomto sektore vesmíru stále tvrdo pracujem a verím, že sa mi to v blízkej budúcnosti podarí. Ak zmizne hmota hviezdy a niekoľkých planét, verím, že to už postačí aj priemernému korektorovi.
    Môj pobyt na tejto planéte mal aj svoje kladné stránky. Zistil som napríklad, čo znamená spojenie PENTA RHEI. V prvom rade musím povedať, že som ten výraz trochu skomolil.
    V skutočnosti to má znieť ako Panta Rhei. A viete, čo to znamená? - Ja to už viem. Znamená to "všetko plynie". No povedzte, nie je to irónia?
   

Průměrné hodnocení: 0 :: Počet zobrazení: 4807

Přidat komentář Přidat komentář:

Jméno:
*

E-mail:


Hodnocení:
Na obrázku je...
kontrolní obrázek

=*
Komentář:* povinný údaj
 

oddělovač
Stránky běží na redakčním systému Rivendell v2.0 -- Jarník, 2006
Tyto stránky jsou uvedeny bez jakýchkoliv záruk, co se spolehlivosti, přesnosti, trvanlivosti a dalších biomagických funkcí týče, a rádi bychom vás upozornili, že SFK Palantír zvláště neodpovídá, nezaručuje, ani nedoporučuje nějaké, respektive jakékoliv, shlížení těchto stránek a odmítá nést zodpovědnost za jejich použití jak návštěvníkem, tak jakoukoliv jinou osobou, entitou či božstvem.